Krænkelsespolitik – Maskinhallen

Krænkelsespolitik

På spillestedet vil vi bevare det gode, åbne og trygge arbejdsforhold. Vi skal alle deltage aktivt i at skabe de optimale rammer for god trivsel i et sikkert og sundt arbejdsmiljø uden krænkende adfærd. 

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for fysisk og psykisk vold, mobning eller anden chikanerende adfærd. Det kan fx være: 

• Uønskede berøringer 

• Seksuelle tilnærmelser eller trusler herom 

• Fysiske overgreb eller trusler herom  

• Krænkende skriftlige meddelelser, sms’er, billeder og videoer, herunder på sociale medier 

• Krænkende samtaler ansigt til ansigt, telefonsamtaler og digitale samtaler, herunder Teams o.l. 

• Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver  

• At blive råbt ad eller latterliggjort  

• Nedvurdering af dit job, din arbejdsindsats eller dine kompetencer  

• Nedvurdering af dit køn 

OMGANGSTONE OG ADFÆRD 

Vi accepterer ikke ord og handlinger, der af modtageren opfattes som krænkende. Det er vigtigt, vi alle er bevidste om, at position, relation og kontekst har betydning for modtagelsen af handlingerne og ordene. Derudover har vi alle forskellige grænser for, hvornår noget føles krænkende. Hvad der kan være et dejligt kompliment for én, kan være grænseoverskridende for en anden. Det skal vi have respekt for. Ledere har et særligt ansvar for at opretholde en god omgangstone og sikre et arbejdsmiljø i deres afdeling, hvor ingen medarbejdere føler sig krænket, hvor alles grænser respekteres, og hvor der er plads til at sige fra.  

FOREBYGGELSE AF KRÆNKENDE ADFÆRD 

Krænkende handlinger kan både ske mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Det ses som en skærpende omstændighed, når det er en leder, da der her er en magtrelation. Det, der er centralt, er personens oplevelse af at være blevet krænket – uanset om det fra afsenderen var forsætligt eller udtryk for ubetænksomhed. 

HÅNDTERING AF KRÆNKENDE ADFÆRD 

Hvis din grænse er overtrådt, er det et problem – også selv om det ikke har været intentionen fra kollegaen eller lederen. Derfor imødekommer vi alle henvendelser med alvor og seriøsitet, selv om situationer kræver forskellige løsninger. Vi har alle forskellige grænser, og det er derfor vigtigt, at du siger fra over for personen, der overskrider dine grænser. Men det kan være svært. Derfor kan det være nødvendigt at søge støtte, sparring, vejledning og/eller hjælp til at gribe ind. Oplever du, at du bliver krænket – eller oplever du, at andre bliver krænket – har du flere handlemuligheder. 

Du kan gå til: 

Din leder (eller din leders leder, hvis det er din egen leder, der er problemet) 

En arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant 

HVAD SKER DER EFTER HENVENDELSE? 

Din henvendelse vil blive håndteret med diskretion for at beskytte alle involverede parter mest muligt. Foruden støtte, sparring og vejledning kan ovenstående selvfølgelig tage affære på dine vegne. Det kan fx være i form af en samtale med personen, der krænker, men det vil altid blive vurderet og aftalt nærmere ud fra den specifikke situation sammen med dig. Du vil løbende blive orienteret om, hvad der sker og hvorfor. 

Det er op til dig selv, om du ønsker at sætte navn på personen, der har overskredet dine grænser. Vælger du at sætte navn på, må ingen af overstående kontakte personen uden din viden. Der vil ikke blive draget konklusioner på baggrund af én side af sagen. Det betyder, at parterne og evt. andre relevante vil blive hørt og få mulighed for at beskrive deres oplevelse af situationen, inden der tages yderligere affære. Alle af ovenstående har naturligvis tavshedspligt. Men er krænkelserne af en vis karakter, kan ovenstående være nødt til at reagere og inddrage andre, fx juridisk HR-konsulent.  

KONSEKVENSER VED KRÆNKENDE ADFÆRD 

Krænkende adfærd har konsekvenser. Det kan være i form af en påtale eller advarsel. Har den krænkende adfærd en vis karakter, kan det også have ansættelsesretlige konsekvenser fx i form af afskedigelse.  

Tilmeld nyhedsbrev